Arteriovenöz Malformasyonlar

AVM'lar nöbet, başağrısı, fokal nörolojik bozukluk ve kanama ile ortaya çıkma eğilimindedirler. En sık ortaya çıkış şekillerinin kanama (%30-82) olduğu bildirilmiştir. Hastaların %27-38'inde nöbet ilk şikâyet olarak bulunmuştur.
Çoğu lezyon 4O'lı yaşlarda farkedilir ve kanama ile ortaya çıkışın %75'i 50 yaşından önce görülür.

AVM'lar besleyici arterler, nidus ve drene edici venler olmak üzere üç ana bileşenden oluşurlar. Nidus ise arter, ven ve kavernöz kanallardan inşa edilmiştir. Bir AVM kabaca arada kapiller yatak bulunmaksızın tek ve multipl muskülaris tabakası bulunmayan küçük besleyici arterlerden yüksek akımlı direk arteriovenöz bağlantıdır. Arterler ve venler arasındaki direkt anastomoz yüksek akım, düşük rezistanslı santiar yaratır. Zamanla bu yüksek akım besleyici arterlerin genişlemesine, ven-lerinde genişleme ve kalınlaşmasına neden olur.

TEDAVİ:
Radyocerrahi ile çapı 3 cm'den küçük lezyonlann yaklaşık %80'ı kapatılabilir. Tedavi ile kapanma arasında geçen süre 2 ile 3 yıl arasında değişir. Radyasyon sonrası deği-şiklikleri elde etmede geçen süre nedeniyle bu zaman aralığında hasta kanamaya karşı korunmasızdır.

Embolizasyon
AVM'ların tedavisinde embolizasyon tekniklerinin kullanımının tam kapatma oranları düşüktür. Bu stratejileri esasen mikrocerrahi veya radyocerrahi öncesi lezyon büyüklüğünü azaltmak için yardımcı tedavi olarak kullanılır. Radyocerrahi tedaviye benzer şekilde embolizasyon sonrası reziduel nidus bulunan olguların kanama oranı hastalığın doğal hikâyesiyle aynıdır.

Cerrahi Tedavinin Endikasyonları
Risk değerlendirme sürecinde mutlaka hasta ilişkili, lezyon ile ilişkili ve cerrah ile ilişkili faktörlerinde iyice gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Embolizasyon ve Radyocerrahi
AVM'lerin tedavisinde birer seçenek olmalarına rağmen kesin tedavi seçenekleri değillerdir.

Komplikasyonlar:
a) İntraoperatif Komplikasyonlar: Venöz drenajın erken kapatılmasından veya AVM’ den dolayı parenkim içi kanamalar ortaya çıkabilir.
b) Postoperatif Komplikasyonlar: Rezidü AVM veya iyi yapılmamış hemostaza bağlı postoperatif kanamalara rastlanabilir. Diğer bir komplikasyon ise nöbettir. Yaklaşık %15 oranında postoperatif dönemde ortaya çıkar. Ameliyat sonrası normal perfüzyon basıncının kuruluşu sırasında çevredeki beyin dokusunun otoregülatuar kapasitesi artar ve bunun sonucu olarak da ödem ve kanamalar görülebilir.